1. Sr. Bhupinder Singh
01-bhupinder-sir
    23.10.2006 – 28.02.2007
2. Dr. P.R. Aggarwal
02-dr-pr-aggarwal
    01.03.2007 – 09.04.2007
                    3. Dr. A.S. Sethi
03-dr-as-sethi
                    10.04.2007 – 31.12.2008
                   4. Dr. Shyam Sunder
04-dr-shyam-sunder
                       01.01.2009 – 30.06.2009
           5. Dr. J.S. Raghu
05-dr-js-raghu
             01.07.2009 – 07.10.2009
           6. Dr. Manjit Kaur  

                  08.10.2009 -31-08-2019